Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

ewisia
17:51
Reposted fromshakeme shakeme viaki ki
ewisia
17:51
Dlaczego jesteś wobec siebie taka surowa? Życie jest już chyba dostatecznie ciężkie?
— Sarah A. Denzil
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustonebullet justonebullet

September 14 2019

ewisia
18:41
6060 602b
Reposted fromdatfeel datfeel viacolorfulvillain colorfulvillain
ewisia
18:40
you can make your own decisions, you can be cruel and unfair. you've got a power.
— Jakub Gierszał
Reposted fromdreamON dreamON viadivi divi
ewisia
18:40
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viadivi divi
ewisia
18:37
2875 755e 500
Reposted frompiehus piehus viadivi divi
ewisia
18:35
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viadivi divi
ewisia
18:34
ewisia
18:33
6451 01f8
Reposted frompunisher punisher viahanka hanka
ewisia
18:33
Reposted fromshakeme shakeme viabananowo bananowo

September 11 2019

ewisia
18:19
ewisia
18:19
7668 9e79 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarurky rurky
ewisia
18:18
7652 3ab1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarurky rurky
ewisia
18:17
1547 2b69 500
Reposted fromolbaria olbaria viarurky rurky
ewisia
18:15
6731 0617 500
Reposted fromexistential existential viarurky rurky
ewisia
18:15
Reposted fromFlau Flau viamolotovcupcake molotovcupcake
ewisia
18:14

September 08 2019

ewisia
15:24
ewisia
15:24
Nie jestem pewna. Ile można znieść, zanim się człowiek w końcu rozleci?
— Camilla Läckberg
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamiimi miimi
ewisia
15:23
Reposted fromshakeme shakeme viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl