Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

ewisia
13:27
8096 850c 500
Reposted fromrol rol viacalineczka calineczka

July 09 2015

ewisia
20:09
9984 4a97
Reposted fromnazarena nazarena viainsanedreamer insanedreamer
ewisia
20:09
6737 2ac1 500
so cute!
by Mario Testino.

July 08 2015

ewisia
11:52
2282 933e 500
Reposted frombiru biru vianieprzytomny nieprzytomny
ewisia
11:52
 ale taki już jestem, stale proszę o wybaczenie, i zdarzało się nawet, że prosiłem sam siebie, bym sam sobie wybaczył to, czym byłem, co tkwiło w mej naturze...
— Bohumil Hrabal/zbyt głośna samotność

July 07 2015

ewisia
15:13
8155 6b82 500
Reposted frompeper peper viailovemovies ilovemovies

July 05 2015

ewisia
20:24
8600 8d06 500
Reposted fromfungi fungi viaredheadlady redheadlady
ewisia
20:22
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamoreorless moreorless

June 26 2015

20:46
2246 0540 500

pitangga:

untitled by JONIWUQ on Flickr.

Reposted fromkattrina kattrina viatea tea

June 21 2015

ewisia
08:24

June 19 2015

ewisia
09:46
7140 4216
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
ewisia
09:46
09:45
6494 7420 500
ewisia
09:45
ewisia
09:43
 Jeżeli zwykłe 'cześć' może przerodzić się w rozmowę, rozmowa w dotyk, dotyk w pocałunek, a pocałunek w seks, to czy mogę powiedzieć Ci 'cześć'? 
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viadianka66 dianka66

June 15 2015

12:37
2438 a080 500

fitness-model:

This is actually so amazing…..

ewisia
12:35
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath viaMezame Mezame

June 14 2015

ewisia
10:15
3606 e95b
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viakamykowata kamykowata
ewisia
10:13
Reposted frompl pl viajoder joder
ewisia
10:11
5452 ece0 500
Reposted fromherz herz viakamykowata kamykowata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl