Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2019

ewisia
19:04
jak zwierzę.
Reposted frommarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa viadivi divi
ewisia
19:03
3902 c319 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamamzawieszke mamzawieszke
ewisia
19:03
9584 6c0c 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamamzawieszke mamzawieszke

November 25 2019

ewisia
19:10
ewisia
19:09
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
ewisia
19:08
7456 b375 500
ewisia
19:07
1235 9723 500
Reposted frommerkaba merkaba viadzony dzony
ewisia
19:06
6324 ff87 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viadivi divi
ewisia
19:04
ewisia
19:04
ewisia
19:03
4472 93d7 500
Reposted fromtfu tfu viamiimi miimi
ewisia
19:03
7486 22af 500
Reposted fromnyaako nyaako viamiimi miimi
ewisia
19:03
Siła ukryta jest w tym, ile razy się podniesiesz, a nie w tym, ile razy się złamiesz.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagatiszka agatiszka
ewisia
19:02
" Zupa jest pamiętnikiem, ale posiada pewien szyfr. Tylko niektóre osoby są wstanie odczytać rzeczywistą jej treść, wiedzą, czy dane zdanie odnosi się do mojego aktualnego życia, czy tak po prostu, bez większego powodu kliknęłam repost, bo zwyczajnie mi się ono spodobało. "
ewisia
19:01
ewisia
19:01
ewisia
19:01
ewisia
19:01
ewisia
19:01
9634 2a3a 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viadontforgot dontforgot
ewisia
19:00
To straszne odkryć, że już nie chcesz życia, które się przed tobą rozciąga.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl